Danh Họa Tô Ngọc Vân Với Tranh Sơn Dầu

Danh Họa Tô Ngọc Vân Với Tranh Sơn Dầu

Danh họa Tô Ngọc Vân (1906-1954) là một trong những “tứ kiệt” của hội họa hàng đầu của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Ông vừa là người đã có công mở đường, vừa là người đặt nền móng đầu tiên và góp nhiều công xây dựng những tiền đề vẻ vang của hội họa hiện đại Việt Nam...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội