Những kiến trúc Pháp ở Việt Nam

Những kiến trúc Pháp ở Việt Nam

Gần một thế kỷ Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp các công trình mà Pháp xây dựng ở Việt Nam đã thổi một luồng không khí mới vào kiến trúc và sự giao thoa kiến trúc đó người ra gọi là kiến trúc thuộc địa.Các công trình kiến trúc mang dấu ấn của người Pháp để lại đã...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội